Jak przyłączyć dom jednorodzinny do sieci wodociągowej? Procedura krok po kroku

Mateusz Nowak
05.02.2021

Zapewnienie zaopatrzenia w wodę jest obowiązkiem każdej gminy. Problem w tym, że wszystko zależy od warunków technicznych. Jeśli działka, na której budujemy dom jednorodzinny nie ma dostępu do sieci wodociągowej, wówczas musimy cierpliwie poczekać na jej rozbudowę (co może zająć wiele lat) i w tym czasie czerpać wodę z własnego ujęcia. Jeśli jednak wiemy, że w pobliżu znajduje się sieć, to składamy wniosek o przyłączenie. Cała procedura jest dość czasochłonna i na pewno nie będzie tania. Jak zatem przyłączyć dom jednorodzinny do sieci wodociągowej krok po kroku?

Krok 1: złożenie wniosku o wstępną informację techniczną w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej.

Czym jest taki wniosek i jakie informacje należy w nim zawrzeć, to opisaliśmy już w osobnym poradniku. Przypomnijmy tylko, że wniosek taki składa się w celu ustalenia, czy w ogóle istnieje możliwość zaopatrzenia budynku w wodę z gminnego wodociągu. Jeśli otrzymaliśmy informację pozytywną, wówczas przechodzimy do następnego kroku.

Krok 2: złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę.

W odpowiedzi na ten wniosek otrzymamy informację na temat lokalizacji najbliższego miejsca, w którym możemy włączyć się do sieci. Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne określi także wszystkie parametry techniczne oraz warunki, jakie należy spełnić, aby zaprojektować i wykonać przyłącze.

Uwaga!

Taki wniosek może złożyć wyłącznie osoba, która ma tytuł prawny do dysponowania nieruchomością.

Krok 3: wykonanie projektu.

Należy to zlecić uprawnionemu projektantowi (taką usługę często świadczą gminne przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne). Po wykonaniu projektu należy go uzgodnić z zakładem wodociągowym.

Krok 4: wykonanie przyłącza wodnego.

Warto zatrudnić firmę, która ma doświadczenie w wykonywaniu przyłączy na terenie danej gminy – wówczas weźmie ona na siebie wszystkie związane z tym formalności, włącznie ze zgłoszeniem przystąpienia do robót.

Krok 5: zgłoszenie do odbioru.

Po wykonaniu przyłącza należy powiadomić o tym przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, którego pracownik przyjedzie na miejsce i przeprowadzi kontrolę oraz dokona odbiory technicznego inwentaryzacji powykonawczej instalacji. Dlatego przyłącze musi być odkryte (nie wolno go zasypać przed odbiorem). Na koniec otrzymujemy protokół zakończenia robót od wykonawcy.

Krok 6: wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej.

Taką mapę wykonuje uprawniony geodeta. Po jej otrzymaniu należy złożyć ją w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym. Zakład przyśle pracowników, którzy zamontują wodomierz główny na przyłączu.

Ostatnim krokiem jest natomiast zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie